Wij hebben alle respect voor u, uw gezin en uw dieren. Wij trachten, in de mate van het mogelijke, rekening te houden met uw wensen. Dogs & Dreams doet zijn uiterste best het voor u zo aangenaam mogelijk te maken.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij Dogs & Dreams.
Door het aangaan van een opleiding, workshop, lezing, consult, privé- en/of groepsles of een andere dienst bij Dogs & Dreams verklaart u akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld en met het huishoudelijk reglement.

Artikel 1. Algemeen

1.Dogs & Dreams verbindt zich ertoe alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven, in het bijzonder:
– de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
– de wet van 4 augustus 1996 met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
– het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen”;
– de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
– het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) en de Welzijnscodex.

2. Dogs & dreams benadert elke klant met respect, gebaseerd op de eerbied voor zijn persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging. Dogs & dreams past het recht toe op gelijke behandeling en non-discriminatie op gebied van gender, geaardheid, geboorte, nationale of etnische afkomst, burgerlijke stand, welstand, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap, etc.

3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij Dogs & dreams. Indien voor aanmeldingen van bepaalde diensten afwijkende voorwaarden gelden, is dit uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld.

4. Dogs & Dreams behoudt zich het recht voor een herrieschopper, cursist of klant te weigeren zonder opgave van reden. En zonder recuperatie van kosten.

5. Dogs & Dreams is gehouden alle kennis, welke het heeft ontvangen, strikt geheim te houden, ook na beëindiging van de overeenkomst, opleiding of training.

6. Gepubliceerde teksten, cursusmateriaal en afbeeldingen, evenals de naam en het concept Dogs & Dreams, zijn en blijven eigendom van Dogs & Dreams. Het copyright berust bij Dogs & Dreams. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, te verspreiden of anderzijds te gebruiken, zonder uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Dogs & Dreams . Misbruik kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

7. Parkeren kan voor het gebouw of in de straat.

8. Het dier, waarvoor de afspraak is gemaakt, is altijd welkom. Andere dieren zijn enkel welkom in samenspraak met de therapeut of lesgever. Dieren zijn helaas niet welkom tijdens hun loopsheid. Ook niet bij besmettelijke aandoeningen zoals parvo, luizen, … Honden zijn ALTIJD aan de lijn.

9. Het terrein, de gebouwen en de lessen zijn enkel toegankelijk mits afspraak en onder begeleiding van iemand van Dogs & Dreams.

10. U dient uw hond vooraf uitlaten. En niet tegen planten, banken en beelden, … te plassen op de terreinen van Dogs & Dreams. Uitwerpselen dient u op te ruimen (binnen en buiten) en te deponeren in de daarvoor bestemde vuilbak buiten. Ook sigarettenpeuken, kauwgom en ander vuil dienen in de daarvoor bestemde vuilbak gegooid te worden en niet op de grond. Afval wordt gescheiden. Zo blijft het voor iedereen fijn.

11. Bestellingen en goederen dienen vooraf of ter plaatse volledig betaald te worden. Ophaling kan enkel op afspraak.

12. Bij diefstal en dierenmishandeling wordt onmiddellijk de politie gewaarschuwd.

13. Dogs & Dreams is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

14. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen in en rond de terreinen van Dogs & dreams (gebouw, parking , trainingsterreinen…). Ook vreemde honden in contact brengen met elkaar, is op eigen risico. Gelieve daarom respectvol en met mededogen om te gaan met anderen.

15. Dogs & Dreams is niet aansprakelijk voor geleden schade aan u en/of uw dier, in welke vorm dan ook. Dogs & Dreams is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een afspraak. In geval van discussie dient de verzekering geraadpleegd te worden. De cursist/bezoeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en /of schade, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de cursist zelf, danwel van derden.

16. Dogs & Dreams respecteert de wetten op het dierenwelzijn en zal deze ten alle tijden promoten. Bij inbreuken op deze wetten zal Dogs & Dreams het niet nalaten om klacht in te dienen bij de verantwoordelijke overheidsinstanties.

17. Wij werken op een positieve en holistische manier met dieren en werken onder geen beding samen met broodfokkers.

18. Dogs & Dreams is niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een therapie of behandeling

19. In geval van nood een sms te sturen of te bellen naar het centraal nummer van Dogs & Dreams zijnde 0479/95 07 91. Daarbuiten hebben we e-mail, what’s app en messenger Dogs & Dreams.

Artikel 2. Inschrijvingen en betalingen

1.Inschrijving:
De tot stand gekomen overeenkomst wordt door Dogs & Dreams bevestigd per e-mail. Uw inschrijving (via e-mail, website,…) is bindend en behoeft geen handtekening. Als particulier kunt zich beroepen op een herroepingstermijn van 14 dagen, te tellen vanaf de datum van inschrijving. Indien de afspraak binnen die termijn van 14 dagen zal plaatsvinden vervalt dit herroepingsrecht. Wijzigingen en de eerste betalingsherinneringen worden per mail verstuurd.

2. Betaling cursussen en workshops:
Door u in te schrijven voor een cursus of workshop verplicht u zich tot betaling van deze cursus of workshop binnen de gestelde betaaltermijn.
Het bedrag dient u volledig te storten op ons bankrekeningnummer.
Indien u iets wenst te wijzigen aan uw inschrijving, kan dit enkel op aanvraag en na akkoord van Dogs & Dreams. U betaalt per persoon die deelneemt (actief of passief toekijkend).
Bij vroegtijdige beëindiging van een opleiding, lezing of workshop is Dogs & Dreams niet gehouden aan restitutie van reeds betaalde geldsommen.

3. Betaling diensten en consulten:
Bij de afname van een dienst bij Dogs & Dreams verplicht u zich tot betaling van deze dienst.
De dienst of het consult dient ter plaatse cash en volledig betaald te worden. U ontvangt hiervan een ontvangstbewijs.

4. Wanbetaling:
Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn.

In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd aan Dogs & Dreams. De interest wordt berekend aan tien procent per jaar, met een minimum van 50 euro.

5. Annulatie van uw kant – cursus/workshop:
Annulaties worden enkel aanvaard per email. Indien de annulatie plaatsvindt binnen de 14 dagen van het herroepingsrecht is deze kosteloos.

Indien de cursus/workshop binnen die termijn van 14 dagen zal plaatsvinden vervalt dit herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op particulieren.

6. Annulatie van uw kant – diensten en consulten
Indien de annulatie plaatsvindt binnen de 48 uur voor de voorziene afspraak, wordt de afspraak volledig aangerekend. Annulaties worden aanvaard via mail, what’s app, sms of telefonisch.

Indien de annulatie plaatsvindt méér dan 48 uur voor de voorziene afspraak, dan worden er geen kosten aangerekend.

7. Bij een annulatie of wijziging van ons:
Dogs & Dreams behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een afspraak / workshop te laten doorgaan op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk via email op de hoogte gesteld.

Bij verplaatsing of wijziging van een afspraak / workshop heeft u de mogelijkheid om hierop binnen een termijn van 7 dagen, te tellen vanaf de verzendingsdatum van de email waarin de wijziging wordt gecommuniceerd, te reageren. Indien u niet reageert binnen deze termijn van 7 dagen, gaat u automatisch akkoord met de wijziging. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging en dit tijdig heeft gemeld, kan u kiezen om deze afspraak op een ander aangeboden tijdstip te volgen. Indien u akkoord gaat met de wijziging en later toch nog annuleert, bent u alsnog gebonden aan annulatiekosten. Deze annulatiekosten zijn gebaseerd op de oorspronkelijke startdatum van de afspraak / workshop.

Indien de specifieke workshop niet meer door ons wordt aangeboden (op een andere datum), krijgt u uw geld terug/creditnota zonder kost.

Bij individuele consulten dienen beiden partijen onderling overeen te komen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel door u gemaakte kosten aan derden voor overnachting of inkomstenverlies. U kan deze dan ook niet verrekenen of terugvorderen.

8. In geval van restitutie ontvangt u het verschuldigde bedrag in maximum 6 weken terug.

9. Aantal deelnemers:
Voor elk workshop of lezing geldt dat er een minimum van 6 personen dienen in te schrijven alvorens deze kan plaatsvinden. Bij onvoldoende deelnemers wordt een andere datum voorzien. Zie ook punt 8. De maximum bezetting is afhankelijk van de beschikbare ruimte.

10. Certificaat:
Voor elke workshop of lezing krijgt u een aanwezigheidscertificaat. Alle certificaten worden meegegeven aan het einde van de workshop of lezing.

Artikel 3. Klachtenprocedure

 1. Algemeen:
  Dit is een protocol voor de klachtenbehandeling voor Dogs & Dreams.
  Dogs & Dreams is er als hondentrainer bij gebaat haar diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Daarom horen wij het graag van u als er iets niet naar wens verloopt. Ten eerste om de fout te kunnen herstellen, ten tweede omdat wij onze richtlijnen dan – zo nodig – kunnen bijsturen om onze dienstverlening voor de toekomst te verbeteren.
 2. Definitie van een klacht:
  Een klacht is een uiting van ontevredenheid ten aanzien van een dienst van Dogs & Dreams.
 3. Algemene richtlijnen:
  • Klachten worden geregistreerd en binnen 2 weken in behandeling genomen. Indien een klacht niet direct afdoende behandeld kan worden, dan ontvangt u binnen deze periode van 2 weken informatie over de verwachte wijze en tijdsduur van afhandeling.
  • U mag verwachten dat Dogs & Dreams de voortgang van de afhandeling bewaakt; het is de taak van Dogs & Dreams om dit u ook als zodanig te laten ervaren.
  • Uitgangspunten bij het afhandelen van uw klacht zijn:
  • snelle behandeling en herstel van fouten
  • duidelijke informatie over het betreffende onderwerp
  • respect, openheid en hulpvaardigheid
  • Klachten zijn voor Dogs & Dreams een waardevolle bron van informatie met betrekking tot:
  • de kwaliteit van het functioneren
  • het beeld dat de buitenwereld over het functioneren van Dogs & Dreams heeft.
 4. Mondelinge klachten:
  • Als u een mondelinge klacht indient, wordt deze klacht – indien mogelijk – direct mondeling met u afgehandeld door een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf. Is dit niet mogelijk, dan wordt u korte tijd later door ons teruggebeld, nadat – indien wenselijk – overleg is gevoerd.
  • Uw klacht wordt altijd geregistreerd. U kunt in overleg met een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf een schriftelijke bevestiging van een mondeling antwoord ontvangen.
 5. Schriftelijke klachten:
  U krijgt binnen 14 dagen na ontvangst van uw schriftelijke klacht een brief of e-mail met een officiële reactie. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn, dan ontvangt u binnen deze termijn van 2 weken een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere afhandeling. De klacht wordt geregistreerd.

Versie 13/04/2022